ARAB MEDIA MINISTRIES

Privacy Policy

1: Persoonlijke gegevens Arab Media Ministries verwerkt persoonlijke informatie uit e-mailcommunicatie, evenals wanneer bezoekers een formulier op de website invullen of een donatie doen. In bepaalde situaties vragen wij bijvoorbeeld naar uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. We willen benadrukken dat al uw verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

2: Wetgeving verwerking persoonsgegevens Arab Media Ministries handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3: Verwerkingsdoeleinden Arab Media Ministries verwerkt uw gegevens ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen relatieonderhoud en u te informeren over nieuws, updates en/of nieuwe videoproducties’s van Arab Media Ministries.

4: Onze nieuwsbrieven Om de mensen die zich hebben aangemeld via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze bedieningen, stuurt Arab Media Ministries regelmatig nieuwsbrieven met updates. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dat ten allen tijde aangeven en het bijvoorbeeld opzeggen door op de in de nieuwsbrief opgenomen afmeldingsknop te drukken die in de nieuwsbrief is ingevoegd.

5: Social Media Kanalen Op de Arab Media Ministries website kunt u via de social media iconen content delen op diverse sociale media platformen. Deze iconen maken gebruik van een embedded code die wordt verstrekt door de sociale mediaplatforms zelf. Zie de privacyverklaringen van de betreffende sociale mediaplatformen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

6: Toegang tot gegevens Binnen Arab Media Ministries hebben slechts degene die gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te wijzigen of in te zien, toegang tot uw gegevens. Deze toegang is afhankelijk van de specifieke functie(s) van de betreffende medewerker. Daarnaast kan Arab Media Ministries andere bedrijven inschakelen om namens hen taken uit te voeren. Deze externe partijen hebben alleen toegang tot die gegevens die strikt nodig zijn voor de uitvoering van hun taken.

7: Geheimhoudingsplicht Alle medewerkers van Arab Media Ministries, inclusief derde partijen zoals videografen en vrijwillige medewerkers die door de organisatie worden ingezet, dienen zich contractueel te houden aan geheimhoudingsverplichtingen. Deze verplichtingen zijn van kracht voor alle informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken onder ogen krijgen, en ze zijn gebonden aan de voorwaarden die in hun overeenkomsten zijn vastgelegd.

8: Gegevensverstrekking aan derden Gegevensverstrekking aan derden vindt bij Arab Media Ministries uitsluitend plaats met uw expliciete toestemming, tenzij dit vereist is door de wet of een andere rechtmatige grond om het beroepsgeheim te doorbreken. Arab Media Ministries zal enkel medewerking verlenen na zorgvuldige controle om te verzekeren dat het verzoek voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

9: Beveiliging Arab Media Ministries heeft maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en verlies van de informatie. In het geval van eventueel verlies of onwettige verwerking van gegevens, zal Arab Media Ministries conform de geldende wetgeving de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten, evenals de betrokken personen om winst gegevens het gaat. Sinds 1 januari 2016 verplicht de Wet bescherming persoonsgegevens om dit te doen.

10: Bewaartermijn De bewaarperiode van uw persoonsgegevens bij Arab Media Ministries wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de oorspronkelijke doeleinden van gegevensverwerking, behalve wanneer de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

11: Rechten Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Arab Media Ministries (info@arabmediaministries.nl). Het is belangrijk dat u zich bij een verzoek om inzage kunt legitimeren, aangezien Arab Media Ministries geen persoonsgegevens verstrekt zonder zekerheid over de identiteit van de verzoeker.

12: Wijzigingen privacyverklaring Vanwege voortdurende technologische vooruitgang en veranderingen in wet- en regelgeving kan het nodig zijn dat Arab Media Ministries dit privacybeleid moet aanpassen. Arab Media Ministries behoudt zich daarvoor het recht voor om eenzijdig de benodigde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van het privacybeleid zullen op de website bij het privacybeleid worden gepubliceerd.

13: Contactgegevens Indien u na het doorlezen van dit Privacybeleid vragen heeft of opmerkingen wilt delen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@arabmediaministries.nl.